Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date personale definim nume, prenume, email si datele de contact din mesajul înscris.
Prin prelucrare definim operațiunea de a înregistra datele cu caracter personal.
După înregistrare, aceste date se păstrează in format digital, într-o baza de date .xml, pe un calculator local, cu accesul unui administrator la ele, cu user-name si parola. Termenul de stocare este de 10 ani.
Datele cu caracter personal se vor folosi pentru a returna contactul in vederea unei colaborări ulterioare pentru produsele Ghp Design. Contactul se va face sub forma unui apel telefonic ca prima modalitate de contact. In caz de nereușita se va folosi adresa de email pentru a contacta persoana ce si-a oferit prin consimțământ digital datele de contact.
Datele personale nu se vor folosi pentru campanii de marketing sau newsletter.
Pe viitor , Ghp Design se obliga sa obțină consimțământul sub orice forma (scris sau digital)  pentru orice alta operațiune de folosire a datelor cu caracter personal, in afara de cea de contact pentru care persoana si-a oferit consimțământul digital.
Persoana fizica poate sa ceara modificarea sau scoaterea din baza de date oricând in aceasta perioada de pastrare de 10 ani. Operațiunea de modificare si sau scoatere din baza de date se poate realiza prin email cu cerința la web@ghpdesign.ro

Semnat. SC GREEN HOUSE PACT SRL.